ویندوز

آشنایی با دستورهای پاورشل ویندوز (cmdlets)

خرید کابل شبکه

دستورات پاورشل ویندوز گستردگی و پیچیدگی فراوانی دارند. که بیان آن نیاز به وقت و انرژی زیادی دارد، در این متن سعی شده دستورهای اساسی PowerShell، که به وسیله نویسنده کتاب «بهترین تمرین های پاورشل ویندوز» به اشتراک گذاشته شده است را بیان کنیم. این دستورهای اساسی به cmdlets مشهور هستند.

دستورهای اساسی پاورشل ویندوز:

 

ردیففرماننام فرمانتوضیحات فرمان
1%ForEach-Objectدر برابر هر یک از اقلام در مجموعه ای از اشیاء ورودی آورده می شود.
2?Where-Objectاشیاء را از یک مجموعه بر اساس مقادیر خود انتخاب می کند.
3acAdd-Contentمحتویات، مانند کلمات یا داده ها را به یک فایل اضافه می کند.
4asnpAdd-PSSnapInاضافه کردن یک مقدار به فرمان فعلی پاورشل ویندوز
5catGet-Contentمحتویات یک فایل را می گیرد
6cdSet-Locationمحل کار فعلی را به یک مکان مشخص تعریف می کند.
7chdirSet-Locationمحل کار فعلی را به یک مکان مشخص تعریف می کند.
8clcClear-Contentمحتویات یک مورد را پاک می کند، اما آیتم را حذف نمی کند.
9clearClear-Hostصفحه نمایش را در برنامه میزبان پاک می کند.
10clhyClear-Historyنوشته ها را از تاریخ فرمان حذف می کند.
11cliClear-Itemمحتویات یک مورد را پاک می کند، اما آیتم را حذف نمی کند.
12clpClear-ItemPropertyمحتویات یک مورد را پاک می کند، اما آیتم را حذف نمی کند.
13clsClear-Hostصفحه نمایش را در برنامه میزبان پاک می کند.
14clvClear-Variableارزش یک متغیر را حذف می کند.
15cnsnConnect-PSSessionاتصال مجدد به جلسات قطع شده
16compareCompare-Objectدو مجموعه اشیا را مقایسه می کند.
17copyCopy-Itemآیتم را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند.
18cpCopy-Itemآیتم را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند.
19cpiCopy-Itemآیتم را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند.
20cppCopy-ItemPropertyیک ویژگی یا ارزش را از یک مکان مشخص شده به مکان دیگری کپی می کند.
21curlInvoke-WebRequestمحتوا را از یک صفحه وب در اینترنت می گیرد.
22cvpaConvert-Pathآدرسی را از مسیر پاورشل ویندوز به آدرس ارائه دهندگان ویندوز PowerShell تبدیل می کند.
23dbpDisable-PSBreakpointغیر فعال کردن نقطه توقف در کنسول کنونی
24delRemove-Itemحذف فایل ها و پوشه ها
25diffCompare-Objectمقایسه دو مجموعه ازاشیا
26dirGet-ChildItemدر یافت فایل ها و پوشه ها از یک درایو در سیستم فایل
27dnsnDisconnect-PSSessionخروج از جلسه
28ebpEnable-PSBreakpointفعال کردن نقطه توقف در کنسول کنونی
29echoWrite-Outputاشیاء مشخص شده را به فرمان بعدی در خط لوله (پایپ لاین) ارسال می کند. اگر دستور آخرین دستور در خط لوله باشد، اشیا در کنسول نمایش داده می شوند.
30epalExport-Aliasاطلاعات خروجی در مورد نامهای فعلی را برای یک فایل تعریف می کند.
31epcsvExport-Csvتبدل یک سری رشته جداشده به فایل CSV و دخیره آن
32epsnExport-PSSessionوارد کردن دستورها از یک ماژول به پاورشل
33eraseRemove-Itemحذف فایل ها و پوشه ها
34etsnEnter-PSSessionآغاز کردن جلسه تعاملی از راه دور با کامپیوتر
35exsnExit-PSSessionپایان دادن به جلسه تعاملی از راه دور با کامپیوتر
36fcFormat-Customاستفاده از یک نمایه سفارشی برای فرمت خروجی
37flFormat-Listخروجی را به عنوان لیستی از خواص که هر کدام از آنها در یک خط جدید ظاهر می شود، فرمت می کند
38foreachForEach-Objectانجام عملیاتی برای هر یک از اقلام در مجموعه ای از اشیاء ورودی
39ftFormat-Tableخروجی به صورت جدول
40fwFormat-Wideنمایش خروجی به صورت جدولی که تنها یک ویژگی از هرشی را دارد
41galGet-Aliasدریافت نام مستعار جلسه فعلی
42gbpGet-PSBreakpointنمایش نقاط توقف که برای جلسه فعلی تنظیم شده است
43gcGet-Contentگرفتن محتویات یک فایل
44gciGet-ChildItemدریافت فایل ها و پوشه ها از درایوی در سیستم فایل
45gcmGet-Commandدریافت تمام دستورها
46gcsGet-PSCallStackنمایش پشته فعلی
47gdrGet-PSDriveدریافت درایوهای دستور کنونی
48ghyGet-Historyدریافت لیستی از دستورات استفاده شده در جلسات کنونی
49giGet-Itemدریافت فایل ها و فولدر ها
50gjbGet-Jobدریافت دستورات زمینه پاورشل ویندوز در جلسه فعلی
51glGet-Locationاطلاعات مربوط به محل کار فعلی یا پشته مکان را نمایش می دهد.
52gmGet-Memberدریافت خواص و روش های اشیا
53gmoGet-Moduleنمایش ماژول هایی که وارد شده اند و یا می توانند وارد جلسه فعلی شوند.
54gpGet-ItemPropertyدریافت خواص یک آیتم مشخص
55gpsGet-Processنمایش فرایندهایی که در کامپیوتر محلی یا در کامپیوتر راه دور اجرا می شوند.
56groupGroup-Objectنمایش گروهی از اشیا که درای ویژگیهای مشخص شده برابرند
57gsnGet-PSSessionدریافت جلسات پاورشل ویندوز در رایانه های محلی و از راه
58gsnpGet-PSSnapInدریافت فایروال در ویندوز پاورشل
59gsvGet-Serviceدریافت خدمات روی یک کامپیوتر محلی یا از راه دور
60guGet-Uniqueاقلام منحصر به فرد را از یک لیست مرتب شده برمی گرداند.
61gvGet-Variableدریافت متغیرهای موجود در کنسول کنونی
62gwmiGet-WmiObjectارائه مواردی از کلاس های ابزار مدیریت ویندوز (WMI) یا اطلاعات مربوط به کلاس های در دسترس
63hGet-Historyلیستی از دستورات وارد شده در طول جلسه فعلی را دریافت می کند.
64historyGet-Historyلیستی از دستورات وارد شده در طول جلسه فعلی را دریافت می کند.
65icmInvoke-Commandاجرای دستورات روی رایانه های محلی و از راه دور.
66iexInvoke-Expressionدستورات یا عبارات را روی رایانه محلی اجرا کنید.
67ihyInvoke-Historyاجرا دستورات از تاریخچه جلسه.
68iiInvoke-Itemاجریای موارد پیش فرض روی مورد مشخص شده
69ipalImport-Aliasیک لیست نام مستعار را از یک فایل وارد می کند.
70ipcsvImport-Csvایجاد اشیاء سفارشی از موارد موجود در یک فایل CSV
71ipmoImport-Moduleاضافه کردن ماژول ها را به جلسه فعلی
72ipsnImport-PSSessionوارد کردن دستورها از جلسه دیگر به جلسه فعلی
73irmInvoke-RestMethodارسال درخواست HTTP یا HTTPS به سرویس وب RESTful
74isepowershell_ise.exeتوضیح می دهد که چگونه از ابزار خط فرمان PowerShell_ISE.exe استفاده کنید.
75iwmiInvoke-WMIMethodروشهای کنترل ابزار مدیریت ویندوز (WMI).
76iwrInvoke-WebRequestدریافت مطالب از یک صفحه وب در اینترنت
77killStop-Processمتوقف کردن فرایندهای درحال اجرا
78lpOut-Printerارسال خروجی به چاپگر
79lsGet-ChildItemفایل ها و پوشه ها را از درایو سیستم فایل می گیرد.
80manhelpاطلاعات مربوط به دستورات و مفاهیم پاورشل ویندوز را نمایش می دهد.
81mdmkdirایجاد آیتم جدید
82measureMeasure-Objectنمایش خواص عددی اشیاء، کاراکترها، کلمات و خطوط در اشیاء رشته، مانند فایل های متنی را محاسبه می کند.
83miMove-Itemانتقال آیتم از مکانی به مکان دیگر
84mountNew-PSDriveایجاد درایوهای شبکه موقتی و مداوم
85moveMove-Itemانتقال آیتم ها از مکانی به مکان دیگر
86mpMove-ItemPropertyانتقال ویژگی های آیتم ها از مکانی به مکان دیگر
87mvMove-Itemانتقال آیتم ها از مکانی به مکان دیگر
88nalNew-Aliasایجاد یک نام مستعار جدید
89ndrNew-PSDriveایجاد درایوهای شبکه موقتی و مداوم
90niNew-Itemایجاد آیتم جدید
91nmoNew-Moduleیک ماژول پویای جدید ایجاد می کند که فقط در حافظه وجود دارد.
92npsscNew-PSSessionConfigurationFileیک فایل ایجاد می کند که پیکربندی جلسه را تعریف می کند.
93nsnNew-PSSessionیک اتصال مداوم به یک کامپیوتر محلی یا از راه دور ایجاد می کند.
94nvNew-Variableایجاد متغییر جدید
95ogvOut-GridViewخروجی را به یک جدول تعاملی در یک پنجره جداگانه ارسال می کند.
96ohOut-Hostارسال خروجی به خط فرمان
97popdPop-Locationشما می توانید موقعیت مکانی را از پشته پیش فرض یا از یک پشته ای که با استفاده از cmd-Push-Location ایجاد می کنید، پاپ کنید.
98psGet-Processنمایش فرایندهایی که در کامپیوتر محلی یا کامپیوتر راه دور اجرا می شوند.
99pushdPush-Locationمکان فعلی را به بالای پشته مکان اضافه می کند.
100pwdGet-Locationاطلاعات مربوط به محل کار فعلی یا پشته مکان را نمایش می دهد.
101rInvoke-Historyاجرای دستورات از تاریخچه جلسه
102rbpRemove-PSBreakpointپاک کردن نقطه توقف از کنسول کنونی
103rcjbReceive-Jobدریافت نتایج کارهای پس زمینه پاورشل ویندوز
104rcsnReceive-PSSessionنتایج دستورات در جلسات قطع می شود
105rdRemove-Itemحذف فایل ها و پوشه ها
106rdrRemove-PSDriveحذف درایوهای موقت پاورشل ویندوز واتصال درایوهای شبکه به یکدیگر
107renRename-Itemتغییر نام یک آیتم
108riRemove-Itemحذف فایل ها و پوشه ها
109rjbRemove-Jobحذف یک عمل پس زمینه پاورشل ویندوز
110rmRemove-Itemحذف فایل ها و پوشه ها
111rmdirRemove-Itemحذف فایل ها و پوشه ها
112rmoRemove-Moduleپاک کردن ماژولی از جلسه فعلی
113rniRename-Itemتغییر نام یک آیتم
114rnpRename-ItemPropertyتغیر نام ویژگی یکی از آیتم ها
115rpRemove-ItemPropertyحذف ویژگی از یکی از آیتم ها
116rsnRemove-PSSessionخاموش کردن یک یا چند جلسه در پاورشل ویندوز
117rsnpRemove-PSSnapinحذف جلوه های پاورشل ویندوز از جلسه فعلی.
118rujbResume-Jobراه اندازی مجدد یک کار معلق
119rvRemove-Variableحذف یک متغییر و مقدار آن
120rvpaResolve-Path محتویات مسیر را نمایش می دهد.
121rwmiRemove-WMIObjectیک نمونه از یک کلاس موجود در ابزار مدیریت ویندوز (WMI) را حذف می کند.
122sajbStart-Jobکار پس زمینه ویندوز PowerShell را شروع می کند.
123salSet-Aliasایجاد یا تغییر نام مستعار (نام جایگزین) برای یک cmdlet یا دیگر عناصر فرمان در جلسه فعلی PowerShell ویندوز
124sapsStart-Processآغاز یک یا چند پردازش در رایانه محلی
125sasvStart-Serviceشروع یک یا چند سرویس متوقف شده
126sbpSet-PSBreakpointتعیین یک نقطه توقف در یک خط، فرمان یا متغیر
127scSet-Contentمحتویات یک فایل با محتویاتی که مشخص می کنید را جایگزین می کند.
128selectSelect-Objectانتخاب اشیاء یا خواص شی
129setSet-Variableارزش یک متغیر را تعیین کرده و ایجاد متغییر اگر با نام درخواست شده وجود نداشته باشد.
130shcmShow-Commandایجاد دستورات پاورشل ویندوز در یک پنجره دستورالعمل گرافیکی
131siSet-Itemتغییر ارزش یک مورد به مقدار

این کد ها به عنوان کدهای اساسی پاورشل ویندوز و یا cmdlets معروف هستند. به کمک این کدها شما می توانید کدهایی با پسوند ps و همچنین اسکریپت بنویسید. شناخت این کدها به شما کمک می کند تا پاورشل ویندوز (که قرار است جایگزین فرمان های CMD شوند) را به خوبی فرا بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)
خرید تجهیزات پسیو شبکه
خبرنامه
Notify of
guest
2 نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین آرا
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
امیر

سلام اقا دستور سوم رو میشه کامل توضیح بدین ؟

دکمه بازگشت به بالا