ویندوز

آشنایی با دستورهای پاورشل ویندوز (cmdlets)

خرید کابل شبکه

دستورات پاورشل ویندوز گستردگی و پیچیدگی فراوانی دارند. که بیان آن نیاز به وقت و انرژی زیادی دارد، در این متن سعی شده دستورهای اساسی PowerShell، که به وسیله نویسنده کتاب «بهترین تمرین های پاورشل ویندوز» به اشتراک گذاشته شده است را بیان کنیم. این دستورهای اساسی به cmdlets مشهور هستند.

دستورهای اساسی پاورشل ویندوز:

 

ردیف فرمان نام فرمان توضیحات فرمان
1 % ForEach-Object در برابر هر یک از اقلام در مجموعه ای از اشیاء ورودی آورده می شود.
2 ? Where-Object اشیاء را از یک مجموعه بر اساس مقادیر خود انتخاب می کند.
3 ac Add-Content محتویات، مانند کلمات یا داده ها را به یک فایل اضافه می کند.
4 asnp Add-PSSnapIn اضافه کردن یک مقدار به فرمان فعلی پاورشل ویندوز
5 cat Get-Content محتویات یک فایل را می گیرد
6 cd Set-Location محل کار فعلی را به یک مکان مشخص تعریف می کند.
7 chdir Set-Location محل کار فعلی را به یک مکان مشخص تعریف می کند.
8 clc Clear-Content محتویات یک مورد را پاک می کند، اما آیتم را حذف نمی کند.
9 clear Clear-Host صفحه نمایش را در برنامه میزبان پاک می کند.
10 clhy Clear-History نوشته ها را از تاریخ فرمان حذف می کند.
11 cli Clear-Item محتویات یک مورد را پاک می کند، اما آیتم را حذف نمی کند.
12 clp Clear-ItemProperty محتویات یک مورد را پاک می کند، اما آیتم را حذف نمی کند.
13 cls Clear-Host صفحه نمایش را در برنامه میزبان پاک می کند.
14 clv Clear-Variable ارزش یک متغیر را حذف می کند.
15 cnsn Connect-PSSession اتصال مجدد به جلسات قطع شده
16 compare Compare-Object دو مجموعه اشیا را مقایسه می کند.
17 copy Copy-Item آیتم را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند.
18 cp Copy-Item آیتم را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند.
19 cpi Copy-Item آیتم را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند.
20 cpp Copy-ItemProperty یک ویژگی یا ارزش را از یک مکان مشخص شده به مکان دیگری کپی می کند.
21 curl Invoke-WebRequest محتوا را از یک صفحه وب در اینترنت می گیرد.
22 cvpa Convert-Path آدرسی را از مسیر پاورشل ویندوز به آدرس ارائه دهندگان ویندوز PowerShell تبدیل می کند.
23 dbp Disable-PSBreakpoint غیر فعال کردن نقطه توقف در کنسول کنونی
24 del Remove-Item حذف فایل ها و پوشه ها
25 diff Compare-Object مقایسه دو مجموعه ازاشیا
26 dir Get-ChildItem در یافت فایل ها و پوشه ها از یک درایو در سیستم فایل
27 dnsn Disconnect-PSSession خروج از جلسه
28 ebp Enable-PSBreakpoint فعال کردن نقطه توقف در کنسول کنونی
29 echo Write-Output اشیاء مشخص شده را به فرمان بعدی در خط لوله (پایپ لاین) ارسال می کند. اگر دستور آخرین دستور در خط لوله باشد، اشیا در کنسول نمایش داده می شوند.
30 epal Export-Alias اطلاعات خروجی در مورد نامهای فعلی را برای یک فایل تعریف می کند.
31 epcsv Export-Csv تبدل یک سری رشته جداشده به فایل CSV و دخیره آن
32 epsn Export-PSSession وارد کردن دستورها از یک ماژول به پاورشل
33 erase Remove-Item حذف فایل ها و پوشه ها
34 etsn Enter-PSSession آغاز کردن جلسه تعاملی از راه دور با کامپیوتر
35 exsn Exit-PSSession پایان دادن به جلسه تعاملی از راه دور با کامپیوتر
36 fc Format-Custom استفاده از یک نمایه سفارشی برای فرمت خروجی
37 fl Format-List خروجی را به عنوان لیستی از خواص که هر کدام از آنها در یک خط جدید ظاهر می شود، فرمت می کند
38 foreach ForEach-Object انجام عملیاتی برای هر یک از اقلام در مجموعه ای از اشیاء ورودی
39 ft Format-Table خروجی به صورت جدول
40 fw Format-Wide نمایش خروجی به صورت جدولی که تنها یک ویژگی از هرشی را دارد
41 gal Get-Alias دریافت نام مستعار جلسه فعلی
42 gbp Get-PSBreakpoint نمایش نقاط توقف که برای جلسه فعلی تنظیم شده است
43 gc Get-Content گرفتن محتویات یک فایل
44 gci Get-ChildItem دریافت فایل ها و پوشه ها از درایوی در سیستم فایل
45 gcm Get-Command دریافت تمام دستورها
46 gcs Get-PSCallStack نمایش پشته فعلی
47 gdr Get-PSDrive دریافت درایوهای دستور کنونی
48 ghy Get-History دریافت لیستی از دستورات استفاده شده در جلسات کنونی
49 gi Get-Item دریافت فایل ها و فولدر ها
50 gjb Get-Job دریافت دستورات زمینه پاورشل ویندوز در جلسه فعلی
51 gl Get-Location اطلاعات مربوط به محل کار فعلی یا پشته مکان را نمایش می دهد.
52 gm Get-Member دریافت خواص و روش های اشیا
53 gmo Get-Module نمایش ماژول هایی که وارد شده اند و یا می توانند وارد جلسه فعلی شوند.
54 gp Get-ItemProperty دریافت خواص یک آیتم مشخص
55 gps Get-Process نمایش فرایندهایی که در کامپیوتر محلی یا در کامپیوتر راه دور اجرا می شوند.
56 group Group-Object نمایش گروهی از اشیا که درای ویژگیهای مشخص شده برابرند
57 gsn Get-PSSession دریافت جلسات پاورشل ویندوز در رایانه های محلی و از راه
58 gsnp Get-PSSnapIn دریافت فایروال در ویندوز پاورشل
59 gsv Get-Service دریافت خدمات روی یک کامپیوتر محلی یا از راه دور
60 gu Get-Unique اقلام منحصر به فرد را از یک لیست مرتب شده برمی گرداند.
61 gv Get-Variable دریافت متغیرهای موجود در کنسول کنونی
62 gwmi Get-WmiObject ارائه مواردی از کلاس های ابزار مدیریت ویندوز (WMI) یا اطلاعات مربوط به کلاس های در دسترس
63 h Get-History لیستی از دستورات وارد شده در طول جلسه فعلی را دریافت می کند.
64 history Get-History لیستی از دستورات وارد شده در طول جلسه فعلی را دریافت می کند.
65 icm Invoke-Command اجرای دستورات روی رایانه های محلی و از راه دور.
66 iex Invoke-Expression دستورات یا عبارات را روی رایانه محلی اجرا کنید.
67 ihy Invoke-History اجرا دستورات از تاریخچه جلسه.
68 ii Invoke-Item اجریای موارد پیش فرض روی مورد مشخص شده
69 ipal Import-Alias یک لیست نام مستعار را از یک فایل وارد می کند.
70 ipcsv Import-Csv ایجاد اشیاء سفارشی از موارد موجود در یک فایل CSV
71 ipmo Import-Module اضافه کردن ماژول ها را به جلسه فعلی
72 ipsn Import-PSSession وارد کردن دستورها از جلسه دیگر به جلسه فعلی
73 irm Invoke-RestMethod ارسال درخواست HTTP یا HTTPS به سرویس وب RESTful
74 ise powershell_ise.exe توضیح می دهد که چگونه از ابزار خط فرمان PowerShell_ISE.exe استفاده کنید.
75 iwmi Invoke-WMIMethod روشهای کنترل ابزار مدیریت ویندوز (WMI).
76 iwr Invoke-WebRequest دریافت مطالب از یک صفحه وب در اینترنت
77 kill Stop-Process متوقف کردن فرایندهای درحال اجرا
78 lp Out-Printer ارسال خروجی به چاپگر
79 ls Get-ChildItem فایل ها و پوشه ها را از درایو سیستم فایل می گیرد.
80 man help اطلاعات مربوط به دستورات و مفاهیم پاورشل ویندوز را نمایش می دهد.
81 md mkdir ایجاد آیتم جدید
82 measure Measure-Object نمایش خواص عددی اشیاء، کاراکترها، کلمات و خطوط در اشیاء رشته، مانند فایل های متنی را محاسبه می کند.
83 mi Move-Item انتقال آیتم از مکانی به مکان دیگر
84 mount New-PSDrive ایجاد درایوهای شبکه موقتی و مداوم
85 move Move-Item انتقال آیتم ها از مکانی به مکان دیگر
86 mp Move-ItemProperty انتقال ویژگی های آیتم ها از مکانی به مکان دیگر
87 mv Move-Item انتقال آیتم ها از مکانی به مکان دیگر
88 nal New-Alias ایجاد یک نام مستعار جدید
89 ndr New-PSDrive ایجاد درایوهای شبکه موقتی و مداوم
90 ni New-Item ایجاد آیتم جدید
91 nmo New-Module یک ماژول پویای جدید ایجاد می کند که فقط در حافظه وجود دارد.
92 npssc New-PSSessionConfigurationFile یک فایل ایجاد می کند که پیکربندی جلسه را تعریف می کند.
93 nsn New-PSSession یک اتصال مداوم به یک کامپیوتر محلی یا از راه دور ایجاد می کند.
94 nv New-Variable ایجاد متغییر جدید
95 ogv Out-GridView خروجی را به یک جدول تعاملی در یک پنجره جداگانه ارسال می کند.
96 oh Out-Host ارسال خروجی به خط فرمان
97 popd Pop-Location شما می توانید موقعیت مکانی را از پشته پیش فرض یا از یک پشته ای که با استفاده از cmd-Push-Location ایجاد می کنید، پاپ کنید.
98 ps Get-Process نمایش فرایندهایی که در کامپیوتر محلی یا کامپیوتر راه دور اجرا می شوند.
99 pushd Push-Location مکان فعلی را به بالای پشته مکان اضافه می کند.
100 pwd Get-Location اطلاعات مربوط به محل کار فعلی یا پشته مکان را نمایش می دهد.
101 r Invoke-History اجرای دستورات از تاریخچه جلسه
102 rbp Remove-PSBreakpoint پاک کردن نقطه توقف از کنسول کنونی
103 rcjb Receive-Job دریافت نتایج کارهای پس زمینه پاورشل ویندوز
104 rcsn Receive-PSSession نتایج دستورات در جلسات قطع می شود
105 rd Remove-Item حذف فایل ها و پوشه ها
106 rdr Remove-PSDrive حذف درایوهای موقت پاورشل ویندوز واتصال درایوهای شبکه به یکدیگر
107 ren Rename-Item تغییر نام یک آیتم
108 ri Remove-Item حذف فایل ها و پوشه ها
109 rjb Remove-Job حذف یک عمل پس زمینه پاورشل ویندوز
110 rm Remove-Item حذف فایل ها و پوشه ها
111 rmdir Remove-Item حذف فایل ها و پوشه ها
112 rmo Remove-Module پاک کردن ماژولی از جلسه فعلی
113 rni Rename-Item تغییر نام یک آیتم
114 rnp Rename-ItemProperty تغیر نام ویژگی یکی از آیتم ها
115 rp Remove-ItemProperty حذف ویژگی از یکی از آیتم ها
116 rsn Remove-PSSession خاموش کردن یک یا چند جلسه در پاورشل ویندوز
117 rsnp Remove-PSSnapin حذف جلوه های پاورشل ویندوز از جلسه فعلی.
118 rujb Resume-Job راه اندازی مجدد یک کار معلق
119 rv Remove-Variable حذف یک متغییر و مقدار آن
120 rvpa Resolve-Path  محتویات مسیر را نمایش می دهد.
121 rwmi Remove-WMIObject یک نمونه از یک کلاس موجود در ابزار مدیریت ویندوز (WMI) را حذف می کند.
122 sajb Start-Job کار پس زمینه ویندوز PowerShell را شروع می کند.
123 sal Set-Alias ایجاد یا تغییر نام مستعار (نام جایگزین) برای یک cmdlet یا دیگر عناصر فرمان در جلسه فعلی PowerShell ویندوز
124 saps Start-Process آغاز یک یا چند پردازش در رایانه محلی
125 sasv Start-Service شروع یک یا چند سرویس متوقف شده
126 sbp Set-PSBreakpoint تعیین یک نقطه توقف در یک خط، فرمان یا متغیر
127 sc Set-Content محتویات یک فایل با محتویاتی که مشخص می کنید را جایگزین می کند.
128 select Select-Object انتخاب اشیاء یا خواص شی
129 set Set-Variable ارزش یک متغیر را تعیین کرده و ایجاد متغییر اگر با نام درخواست شده وجود نداشته باشد.
130 shcm Show-Command ایجاد دستورات پاورشل ویندوز در یک پنجره دستورالعمل گرافیکی
131 si Set-Item تغییر ارزش یک مورد به مقدار

این کد ها به عنوان کدهای اساسی پاورشل ویندوز و یا cmdlets معروف هستند. به کمک این کدها شما می توانید کدهایی با پسوند ps و همچنین اسکریپت بنویسید. شناخت این کدها به شما کمک می کند تا پاورشل ویندوز (که قرار است جایگزین فرمان های CMD شوند) را به خوبی فرا بگیرید.

خرید تجهیزات پسیو شبکه

‫۲ دیدگاه ها

    1. سلام با این دستور شما می تونید به یه فایل متن یا داده اضافه کنید. مثلاً یه فایل txt دارید و می خواید آخرش تاریخ اضافه کنید. حتی می تونید مشخص کنید که در فلان فولدر فقط فایل های مشخصی تغییر کنند. توی سایت مایکروسافت همه چی رو با مثال توضیح داده:
      https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/add-content?view=powershell-6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا