تجهیزات دوربین مدار بسته

دستگاه DVR

10047/100/000 ریالتماس بگیرید
NV-41047/900/000 ریالتماس بگیرید
10089/500/000 ریالتماس بگیرید
MA-80049/900/000 ریالتماس بگیرید
NV-41091/050/000 ریالتماس بگیرید
1-702B1/850/000 ریالتماس بگیرید
38025/850/000 ریالتماس بگیرید

دوربین مداربسته

LX-DF 7241/950/000 ریالتماس بگیرید
D51-S102/550/000 ریالتماس بگیرید
D72-M20192/850/000 ریالتماس بگیرید
D76-M20192/990/000 ریالتماس بگیرید
D27-F3/250/000 ریال تماس بگیرید
611 – S54/250/000 ریالتماس بگیرید
D20-S4/450/000 ریالتماس بگیرید
D20-VFS5/700/000 ریالتماس بگیرید
LX-18232/050/000 ریالتماس بگیرید
18332/450/000 ریالتماس بگیرید
B28-S102/070/000 ریالتماس بگیرید
NE01-M20192/750/000 ریالتماس بگیرید
NE04-M20192/990/000 ریالتماس بگیرید
MG05-M3223/350/000 ریالتماس بگیرید
R209-F3/950/000 ریالتماس بگیرید
621-S54/300/000 ریالتماس بگیرید
R24 SN5/850/000تماس بگیرید
RMD-12975/500/000 ریالتماس بگیرید
R206 VFS5/900/000 ریالتماس بگیرید
FISH EYE4/500/000 ریالتماس بگیرید