لیست قیمت دوربین هایک ویژن

دوربین TURBO HD دستگاه DVR دوربین IP دستگاه NVR

 
DS-2CE16D0T-IR4/567/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IRE5/874/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IT15/596/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IT1E7/009/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IT36/138/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IT36/138/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IT56/837/600 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-WL58/910/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-VFIR3E11/299/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IRMM3/913/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IR4/356/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IRM4/567/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT15/095/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT1E7/009/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IT35/847/600 ریال 
DS-2CE56D0T-IT3E7/458/000 ریال 
DS-2CE56D0T-VFIR3E11/299/200 ریال 
DS-2CE56D1T-VFIR3 11/022/000 ریال 
DS-2CE16D8T-ITE9/042/000 ریال 
DS-2CE16D8T-IT3E10/837/200 ریال 
DS-2CE16D8T-IT3ZE18/070/800 ریال 
DS-2CE56D8T-ITME9/042/000 ریال 
DS-2CE16F1T-IT5/332/800 ریال 
DS-2CE16F1T-IT16/019/200 ریال 
DS-2CE16F1T-IT36/534/000 ریال 
DS-2CE16F1T-IT57/233/600 ریال 
DS-2CE16F7T-IT3Z22/585/200 ریال 
DS-2CE56F1T-ITM5/332/800 ریال 
DS-2CE56F1T-IT15/847/600 ریال 
DS-2CE56F1T-IT36/190/800 ریال 
DS-2CE56F7T-IT3Z22/585/200 ریال 
DS-2CE16H0T-ITF7/458/000 ریال 
DS-2CE16H0T-IT1F8/131/200 ریال 
DS-2CE16H0T-IT3F9/042/000 ریال 
DS-2CE16H0T-IT5F9/715/200 ریال 
DS-2CE16H0T-IT3ZF15/589/200 ریال 
DS-2CE56H0T-ITMF7/009/200 ریال 
DS-2CE56H0T-IT3F7/906/800 ریال 
DS-2CE56H0T-IT3F8/580/000 ریال 
DS-2CE56H0T-IT3ZF15/127/200 ریال 
DS-2CE16H1T-ITE9/490/800 ریال 
DS-2CE16H1T-IT1E10/837/200 ریال 
DS-2CE16H1T-IT3E11/748/000 ریال 
DS-2CE16H1T-IT5E12/645/600 ریال 
DS-2CE16H1T-IT3ZE18/968/400 ریال 
DS-2CE56H1T-ITME9/490/800 ریال 
DS-2CE56H1T-IT1E10/837/200 ریال 
DS-2CE56H1T-IT3E11/748/000 ریال 
DS-2CE56H1T-IT3ZE18/968/400 ریال 
DS-2CC52H1T-FITS32/511/600 ریال 
DS-2CE78U8T-IT325/740/000 ریال 
DS-2CE18U8T-IT327/099/600 ریال 
DS-2AE5223TI-A76/494/000 ریال 
DS-2AE7230TI-A
(24VAC)
97/904/400 ریال 
 
DS-7204HQHI-K114/691/600 ریالتماس بگیرید
DS-7208HQHI-K120/803/200 ریالتماس بگیرید
DS-7216HQHI-K138/002/800 ریالتماس بگیرید
DS-7204HUHI-K122/149/600 ریالتماس بگیرید
DS-7208HUHI-K133/805/200 ریالتماس بگیرید
DS-7216HUHI-K267/372/800 ریالتماس بگیرید
DS-7204HUHI-K1/P27/046/800 یالتماس بگیرید
DS-7208HUHI-K2/P49/420/800 ریالتماس بگیرید
DS-7204HTHI-K133/567/600 ریالتماس بگیرید
DS-7208HTHI-K265/274/000 ریالتماس بگیرید
 
DS-2CD2020F-I16/711/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2043G0-I 21/450/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2052-I24/222/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2063G0-I 25/740/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2083G0-I 30/254/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2120F-I16/711/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2120F-IS16/711/200 ریالتماس بگیرید
(DS-2CD2123G0-I(S21/674/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2143G0-IS23/482/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2152F-IS25/489/200 ریالتماس بگیرید
(DS-2CD2163G0-I(S27/997/200 ریالتماس بگیرید
(DS-2CD2183G0-I(S32/960/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2342FWD-I22/215/600 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2352-I33/198/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1023G0-I12/870/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1123G0-I13/780/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1043G0-I17/608/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1143G0-I18/519/600 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1623G0-IZ29/356/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1623G0-I26/188/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1643G0-I31/614/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1723G0-I26/188/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD1743G0-I28/446/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2420F-IW16/711/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2442FWD-IW23/034/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2520F 17/160/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2542FWD-IS31/270/800 ریالتماس بگیرید
(DS-2CD2563G0-I(W)(S35/217/600 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2620F-I28/908/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2643G0-IZS47/414/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2663FG0-IZS54/634/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2663FG0-IZS54/634/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2683G0-IZS63/214/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2663G0-IZS54/634/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2720F-I25/040/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2720F-IZ37/474/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2723G0-IZS42/900/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2743G0-IZS47/414/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2763G0-IZS54/634/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2783G0-IZS63/214/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2T43G0-I524/393/600 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2T52-I532/960/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2T63G0-I529/356/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2T63G0-I831/165/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2T83G0-I535/217/600 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2T83G0-I837/026/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2F52F-IS24/750/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2D14WD17/278/800 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2E20F-W24/618/000 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2Q10FD-IW22/070/400 ریالتماس بگیرید
DS-2CV2Q21FD-IW19/153/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CV2U21FD-IW15/325/200 ریالتماس بگیرید
DS-2DE4A220IW-DE99/343/200 ریالتماس بگیرید
DS-2CD2202I-DE326/400/000 ریالتماس بگیرید
DS-2DE4220IW-DE77/668/800 ریالتماس بگیرید
DS-2DE5220IW-AE129/135/600 ریالتماس بگیرید
DS-2DE5230W-AE134/547/600 ریالتماس بگیرید
DS-2DE7220IW-AE135/458/400 ریالتماس بگیرید
DS-2DE7230IW-AE156/684/000 ریالتماس بگیرید
DS-2DE7330IW-AE183/770/400 ریالتماس بگیرید
 183/770/400 ریالتماس بگیرید
DS-2DE7430IW-AE206/276/400 ریالتماس بگیرید
DS-2DE7530IW-AE231/158/400 ریالتماس بگیرید
 
DS-7604NI-E114/691/600 ریالتماس بگیرید
DS-7604NI-E1/4P21/014/400 ریالتماس بگیرید
DS-7604NI-Q116/500/000 ریال 
DS-7604NI-Q1/4P23/034/000 ریال 
DS-7604NI-K116/500/000 ریال 
DS-7604NI-K1/4P23/034/000 ریال 
DS-7608NI-Q122/849/200 ریال 
DS-7608NI-Q1/8P37/065/600 ریال 
DS-7608NI-E220/565/600 ریال 
DS-7608NI-E2/8P33/132/000 ریال 
DS-7608NI-K225/185/600 ریال 
DS-7608NI-K2/8P39/864/000 ریال 
DS-7616NI-E222/664/400 ریال 
DS-7616NI-Q123/760/000 ریال 
DS-7616NI-Q2/16P52/800/000 ریال 
DS-7616NI-E2/8P34/742/400 ریال 
DS-7616NI-E2/16P46/490/400 ریال 
DS-7616NI-K227/284/400 ریال 
DS-7616NI-K2/16P52/800/000 ریال 
DS-7716NI-E449/420/800 ریال 
DS-7716NI-E4/16P74/170/800 ریال 
DS-7716NI-K461/076/400 ریال 
DS-7716NI-K4/16P83/490/000 ریال 
DS-7732NI-K476/929/600 ریال 
DS-7732NI-K4/16P97/851/600 ریال 
DS-7732NI-E464/812/000 ریال 
DS-7732NI-E4/16P88/479/600 ریال