لیست قیمت دوربین های لوک

دوربین TURBO دستگاه DVR دوربین IP دستگاه NVR

 

دوربین TURBO

THC-B120-P 3/788/400 ریالتماس بگیرید
THC-B120-M3/933/600 ریالتماس بگیرید
THC-B140-P 5/676/000 ریالتماس بگیرید
THC-B140-M 6/072/000 ریالتماس بگیرید
THC-B2205/042/400 ریالتماس بگیرید
THC-B220-M 5/280/000 ریالتماس بگیرید
THC-B240 6/190/800 ریالتماس بگیرید
THC-B240-M 6/600/000 ریالتماس بگیرید
THC-T120 3/973/200 ریالتماس بگیرید
THC-T120-M 4/158/000ریالتماس بگیرید
THC-T140-P5/464/800 ریالتماس بگیرید
THC-T1405/676/000 ریالتماس بگیرید
THC-T140-M 5/887/200 ریالتماس بگیرید
THC-T220-P4/620/000 ریالتماس بگیرید
THC-T220-M5/676/000 ریالتماس بگیرید
THC-T240-P6/190/800 ریالتماس بگیرید
THC-T240-M6/718/800 ریالتماس بگیرید
THC-B320-VF 10/084/800 ریالتماس بگیرید
THC-B340-VF11/127/600 ریالتماس بگیرید
THC-D320-VF10/916/400 ریالتماس بگیرید
THC-D340-VF11/550/000 ریالتماس بگیرید
THC-T320 VF10/084/800 ریالتماس بگیرید
THC-T340-VF 11/127/600 ریالتماس بگیرید
 

دستگاه DVR

DVR-204G-F18/672/400 ریالتماس بگیرید
DVR-204Q-F111/484/000ریال 
DVR-204U-F117/767/200 ریال 
DVR-208G-F111/061/600 ریال 
DVR-208Q-F117/991/600 ریال 
DVR-208U-F128/314/000 ریال 
DVR-216G-F119/074/000 ریال 
DVR-216Q-F131/785/600 ریال 
DVR-216U-F256/364/000 ریال 
 

دوربین IP

IPC-B12010/084/800 ریالتماس بگیرید
IPC-B120H 10/771/200 ریالتماس بگیرید
IPC-B140H14/731/200 ریالتماس بگیرید
IPC-B220 10/771/200 ریالتماس بگیرید
IPC-B220-D10/282/800 ریالتماس بگیرید
IPC-T12010/494/000 ریالتماس بگیرید
IPC-T120-D 10/084/800 ریالتماس بگیرید
IPC-T220-H 11/523/600 ریالتماس بگیرید
IPC-T240H15/496/800 ریالتماس بگیرید
IPC-D12010/705/200 ریال 
IPC-D120H 11/523/600 ریال 
IPC-D140H 15/496/800 ریال 
IPC-B620H-V21/912/000 ریال 
IPC-B620H-Z24/552/000 ریال 
IPC-B640H-V25/608/000 ریال 
IPC-B640H-Z 26/439/600 ریال 
IPC-T620-Z 24/763/200 ریال 
IPC-D620H-V  
IPC-D640H-V23/799/600 ریال 
 

دستگاه NVR

NVR-104-B8/976/000 ریالتماس بگیرید
NVR-104-B/4P14/823/600 ریالتماس بگیرید
NVR-108-B10/929/600 ریالتماس بگیرید
NVR-108-B/8P20/869/200 ریالتماس بگیرید
NVR-104MH-C11/708/400 ریالتماس بگیرید
NVR-104MH-C/4P17/952/000 ریالتماس بگیرید
NVR-108MH-C13/464/000 ریالتماس بگیرید
NVR-108MH-C/8P24/578/400 ریالتماس بگیرید
NVR-116MH-C17/556/000 ریالتماس بگیرید
NVR-216MH-C21/067/200 ریالتماس بگیرید
NVR-216MH-C/16P42/900/000 ریالتماس بگیرید