لیست قیمت دوربین های لوک

دوربین TURBO دستگاه DVR دوربین IP دستگاه NVR

 

دوربین TURBO

THC-B120-P 3/788/400 ریال تماس بگیرید
THC-B120-M 3/933/600 ریال تماس بگیرید
THC-B140-P 5/676/000 ریال تماس بگیرید
THC-B140-M 6/072/000 ریال تماس بگیرید
THC-B220 5/042/400 ریال تماس بگیرید
THC-B220-M 5/280/000 ریال تماس بگیرید
THC-B240 6/190/800 ریال تماس بگیرید
THC-B240-M 6/600/000 ریال تماس بگیرید
THC-T120 3/973/200 ریال تماس بگیرید
THC-T120-M 4/158/000ریال تماس بگیرید
THC-T140-P 5/464/800 ریال تماس بگیرید
THC-T140 5/676/000 ریال تماس بگیرید
THC-T140-M 5/887/200 ریال تماس بگیرید
THC-T220-P 4/620/000 ریال تماس بگیرید
THC-T220-M 5/676/000 ریال تماس بگیرید
THC-T240-P 6/190/800 ریال تماس بگیرید
THC-T240-M 6/718/800 ریال تماس بگیرید
THC-B320-VF 10/084/800 ریال تماس بگیرید
THC-B340-VF 11/127/600 ریال تماس بگیرید
THC-D320-VF 10/916/400 ریال تماس بگیرید
THC-D340-VF 11/550/000 ریال تماس بگیرید
THC-T320 VF 10/084/800 ریال تماس بگیرید
THC-T340-VF 11/127/600 ریال تماس بگیرید
 

دستگاه DVR

DVR-204G-F1 8/672/400 ریال تماس بگیرید
DVR-204Q-F1 11/484/000ریال  
DVR-204U-F1 17/767/200 ریال  
DVR-208G-F1 11/061/600 ریال  
DVR-208Q-F1 17/991/600 ریال  
DVR-208U-F1 28/314/000 ریال  
DVR-216G-F1 19/074/000 ریال  
DVR-216Q-F1 31/785/600 ریال  
DVR-216U-F2 56/364/000 ریال  
 

دوربین IP

IPC-B120 10/084/800 ریال تماس بگیرید
IPC-B120H 10/771/200 ریال تماس بگیرید
IPC-B140H 14/731/200 ریال تماس بگیرید
IPC-B220 10/771/200 ریال تماس بگیرید
IPC-B220-D 10/282/800 ریال تماس بگیرید
IPC-T120 10/494/000 ریال تماس بگیرید
IPC-T120-D 10/084/800 ریال تماس بگیرید
IPC-T220-H 11/523/600 ریال تماس بگیرید
IPC-T240H 15/496/800 ریال تماس بگیرید
IPC-D120 10/705/200 ریال  
IPC-D120H 11/523/600 ریال  
IPC-D140H 15/496/800 ریال  
IPC-B620H-V 21/912/000 ریال  
IPC-B620H-Z 24/552/000 ریال  
IPC-B640H-V 25/608/000 ریال  
IPC-B640H-Z 26/439/600 ریال  
IPC-T620-Z 24/763/200 ریال  
IPC-D620H-V    
IPC-D640H-V 23/799/600 ریال  
 

دستگاه NVR

NVR-104-B 8/976/000 ریال تماس بگیرید
NVR-104-B/4P 14/823/600 ریال تماس بگیرید
NVR-108-B 10/929/600 ریال تماس بگیرید
NVR-108-B/8P 20/869/200 ریال تماس بگیرید
NVR-104MH-C 11/708/400 ریال تماس بگیرید
NVR-104MH-C/4P 17/952/000 ریال تماس بگیرید
NVR-108MH-C 13/464/000 ریال تماس بگیرید
NVR-108MH-C/8P 24/578/400 ریال تماس بگیرید
NVR-116MH-C 17/556/000 ریال تماس بگیرید
NVR-216MH-C 21/067/200 ریال تماس بگیرید
NVR-216MH-C/16P 42/900/000 ریال تماس بگیرید